ਸਾਡਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਥੀ

ਸਾਨੂੰ ਕਲੱਬਫੁੱਟ ਕੇਅਰਸ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਲੱਬਫੁੱਟ ਸਪੋਰਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਗਰੁੱਪ ਕਲੱਬਫੁੱਟ ਕੇਅਰਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬਫੁੱਟ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ clubfootcares.org ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਲੱਬਫੁੱਟ ਕੇਅਰਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਜੋਸ ਮੋਰਕੁਏਂਡੇ ਅਤੇ ਡਾ. ਮੈਥਿਊ ਡੌਬਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਪੋਨਸੇਟੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਾਲ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਨ ਹਨ।