Mga Oportunidad ng Pagiging Myembro ng Board

Ang Canadian Clubfoot Support Society ay kasalukuyang tumatanggap ng mga aplikasyon para sa karagdagang miyembro ng Board na masigasig tungkol sa aming misyon at maaaring magbigay ng kadalubhasaan para sa karagdagang clubfoot advocacy at edukasyon. Ang lahat ng kasalukuyang Miyembro ng Lupon ay mga dedikadong boluntaryo na may personal na karanasan sa clubfoot.

Mangyaring makipag-ugnayan sa amin tungkol sa pag-apply sa aming board at sa mga kwalipikasyon na aming hinahanap.