Magboluntaryo sa Amin

Naghahanap ng Mga boluntaryo

Mayroon ka bang partikular na kasanayan, ideya, o hilig upang matulungan kaming magsulong para sa mga bata at pamilya sa buong Canada? Palagi kaming naghahanap ng mga miyembro na gustong kumuha ng boluntaryong tungkulin sa loob ng lipunan!

Ang mga kasalukuyang pagkakataon sa pagboluntaryo ay kinabibilangan ng:

Pagbuo at pag-unlad ng Website at App

Koordinasyon ng Social Media

Mga Pagsusumite ng Blog Post

Mga Inisyatiba sa Pagkalap ng Pondo

Pagsulat ng Grant

Lokal na Adbokasiya na Nakabatay sa Komunidad para sa mga Pamantayan sa Medikal na Paggamot

At iba pa!

Mangyaring magpadala sa amin ng mensahe o tala kung mayroon kang kasanayan o ideya na ibabahagi!

Tinatawagan ang lahat ng mga magulang at clubfoot cuties!

Naghahanap kami ng mga miyembro, parehong nasa hustong gulang at kabataan, upang ibahagi ang kanilang paglalakbay sa clubfoot online upang tumulong na ikonekta ang mga pamilya ng clubfoot sa buong Canada na may mga kuwento ng tagumpay, determinasyon, at katatagan. Kung gusto mong ibahagi ang iyong karanasan sa pagsulat at mga larawan, mangyaring makipag-ugnayan sa aming koponan ngayon.